виж Количката е празна

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН FREE-GPS.BG

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФРИЙ ДЖИ ПИ ЕС ЕООД, София, бул. „Цар Борис III” № 287А, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин FREE-GPS.BG, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на ползвателите:
1. Наименование на Доставчика: ФРИЙ ДЖИ ПИ ЕС ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 287А
3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 287А
4. Данни за кореспонденция: гр.София, бул. „Цар Борис III” № 287А
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205614591
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: не е регистриран поради отпадане на задължението;
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: няма регистрация и не начислява ДДС;

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.free-gps.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, ползвателското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.                                                                    

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.                                                        

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.                                                                             

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

- Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

- Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

- Предоставяне на данни за извършване на доставката;

- Избор на способ и момент за плащане на цената;

- Потвърждение на поръчката;

(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са ползватели по смисъла на Закона за защита на ползвателите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички дължими данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на ползвателите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.                                                                      

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, придружен от декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Общите условия за ползване в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на ползвателите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, съдържащ декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка, която ще бъде изпратена по електронната поща при поискване от страна на Ползвателя.

(4) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка (с изключение на евентуални допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчикът) без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, като възстановяването на сумите не е свързано с никакви разходи за Ползвателя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки в оригиналния им вид, ведно с всички прилежащи аксесоари, документи за покупко-продажба и гаранционна карта, да осигури запазването на тяхното качество, както и да запази оригиналната търговска опаковка по време на срока по ал. 1.

(7) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, съдържащ декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка, които ще бъде изпратен по електронната поща при поискване от страна на Ползвателя.

(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да отложи възстановяването на сумите на Ползвателя, докато не получи обратно стоките в състоянието по ал. 6.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ползвателя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ползвателя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ползвателя съгласно Закона за защита на ползвателите.

(2) Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ползвателя – страна по договора.

VІІ. УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДПЛАТЕНИ SIM КАРТИ ЗА ОНЛАЙН ПРОСЛЕДЯВАНЕ.

Чл. 17. Настоящите условия в Глава VІІ регулират правата и задълженията на доставчика на устройства и услуги и ползвателя на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в случаите, когато наред с хардуерните устройства се предлага и SIM карта, която предоставя интернет трафик за осигуряване на онлайн проследяване.

Чл. 18. SIM картите се предлагат единствено и само в комплект със GPS устройствата предлагани от Доставчика.  Закупуването на SIM карта не обвързва Ползвателя със сключването на абонаментен договор с конкретен оторизиран доставчик на мобилни услуги и заплащането на допълнителни месечни такси по него. С картата ползвателят ползва услуги за онлайн проследяване до размера на предплатения от него паричен годишен лимит и до изчерпването му.

Чл. 19. Към всяка закупена карта  ползвателят получава за временно ползване индивидуален SMS номер, дистрибутиран с делегирани за това права от Доставчика, по отношение на който SMS номер ползвателят се счита за единствен и изключителен ползвател до момента на отпадане валидността на картата или SMS номера. Картата  има срок на валидност 12 месеца, считано от датата на активация. Ако картата не е използвана в продължение на 12 месеца (365 последователни дни) тя се деактивира, без възможност за повторно активиране. В този случай ползвателят губи предплатения лимит, както и SMS номер. Извън горепосочените случаи Доставчикът може по всяко време да деактивира SIM карта и да преустанови ползването на услугата при наличие на сериозни съмнения за използването й за обидни, клеветнически, измамни или други престъпни цели, при регистриране на нетипично висок трафик или неспазване на въведените от Доставчикът изисквания и условия за ползване на предоставените  карта и SMS номер.

Чл. 20. Всяко физическо лице, заявило стока или услуга предоставяна от Доставчикът, следва да е навършило 18 години и да не е с ограничена или отнета дееспособност. След като това лице се е регистрирало на сайта като ползвател или при заявка на дадена стока или услуга се приема, че тези условия са изпълнени.  SIM карта може да се закупи и от дистрибутори, с които Доставчикът е сключил договор, като и в този случай ползвателят е обвързан с Общите условия, които са поместени ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика и се намират на хартиен носител в стартовия пакет.

Чл. 21. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, нито пред ползватели на  карта за извършени спрямо тях или от тях злоупотреби, измами, други престъпления или обещаване действията на Доставчика или негов дистрибутор, независимо откъде е придобита SIM картата. Всяко използване на карта  означава, че ползвателят се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема. Доставчикът не носи отговорност и за депозирането пред него на неверни данни от страна на ползвател. В случай на констатиране на такъв случай от страна на Доставчика, дружеството има право да откаже приемането и изпълнението на дадена поръчка.

Чл.22. В случай на връзка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика с други Уебсайтове и при препратки към такива Уебсайтове, които не се обслужват и администрират от Доставчика, дружеството не носи отговорност за личния обмен на информация между ползвателя с тези Уебсайтове, както и за евентуални щети, загуби и обиди и неудобства, които биха могли да настъпят или са настъпили в следствие ползването на тези Уебсайтове и обявената в тях информация от страна на ползвателя.

Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност за вида, качеството и нивото на услугите, предлагани от мобилните оператори, ползвани от притежателя на карта, а също така и при техен отказ да обслужват карта  и придадените й виртуални SMS номера.

Чл. 24. Ползвателят е отговорен за съдържанието на всяка информация и комуникация, която протича през ползваната от него интернет връзка посредством карта, както и такава, протичаща между него и Доставчика по повод обслужването му, и следва да се грижи за осигуряването на нейната автентичност, достоверност, конфиденциалност и ограничението й от достъпа на трети лица, включително ограничението от нежелан достъп до ползване на платените от а стоки и услуги от трети лица.

Чл. 25. При загуба или кражба на закупена  SIM карта, неоторизиран достъп до нея, както и при неоторизиран достъп от какъвто и да е характер до ползваната от Ползвателя услуга и комуникацията му с Доставчика, за тези факти ФРИЙ ДЖИ ПИ ЕС ООД следва да бъде незабавно уведомено от страна Ползвателя. За причинени вреди поради неспазване на горните изисквания Доставчика не носи отговорност. Уведомяването се извършва на телефон +359 879 400 403 или по имейл до info@free-gps.bg

Чл. 26. (1) Ползвателят може да закупи предплатена SIM карта за ползването на услуги за онлайн проследяване от дистрибутори или онлайн чрез регистрирането си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика и подаване на заявка по електронен път съобразно въведените правила и протоколи на Доставчика и поместените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН указания. С подаване на своята заявка ползвателят се съгласява да получава електронен бюлетин и/или други рекламни материали от страна на дружеството на използвания при подаване на заявка електронен адрес. Поръчка на продукти може да се прави всеки ден от седмицата без ограничение. При всяка заявка ползвателят следва да заплати дължимата цена за SIM карта и/или избран от него предплатен пакет.

(2) С направата на първоначална заявка за SIM карта, Ползвателят получава индивидуална регистрация на поръчката и номер на поръчката и декларира, че е запознат и приема въведените от Доставчика настоящи общи условия за уреждане на взаимоотношенията с ползвателите и се задължава да ги спазва стриктно и добросъвестно. Доставчикът съхранява и обработва личните данни на ползвателите изцяло в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД.

(3) След приемане и обработване на подадена заявка, Доставчикът изпраща на посочения от  електронен пощенски адрес съобщение за дадения номер на поръчката и указания за активирането на картата, както и копие от настоящите общи условия.

VІІІ. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЕНИТЕ УСТРОЙСТВА И УСЛУГИ.

Чл. 27. (1) Доставката на заявените SIM карти и други продукти на Доставчика се извършва чрез лицензирани куриерски служби при условия и срокове, публикувани на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика. За всяка поръчка Ползвателят следва да посочи действително съществуващ свой точен адрес или адрес на куриерски офис за доставка на заявената стока, телефонен номер и лице за контакт и да изпълни точно въведените в негова тежест задължения по приемане на доставката, поместени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за забава на доставката или нейното неизпълнение в случаите на недобросъвестно отношение от страна на  и неизпълнение на въведените в негова тежест задължения към продавача.

(2) Доставката на заявените SIM карти се извършва чрез лицензирани куриерски служби с обратна разписка, която да удостовери получаването й от страна Ползвателя.

Чл. 28. Устройства, поръчани в работен ден (от понеделник до петък) до 16:00 часа и при редовно направена заявка, може да бъде доставена за територията на България най-рано на следващия работен ден. Устройства поръчани след 16:00 часа, както и такива, заявени в почивен и празничен ден, се доставя на територията на България най-рано на втория работен ден, следващ деня на заявката. Устройства с адрес за доставка извън територията на Република България се доставят по обявените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика срокове.                                                                          

ІХ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 29. Обявените от Доставчика цени на предлаганите на територията на Република България продукти и услуги са в лева, а за доставки извън пределите на страната – в евро. Меродавни са обявените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика цени.

Чл. 30. Цената за SIM карта  включва физически носител /чип карта/ и предплатен кредит за ползване на услуги за онлайн проследяване. В цената не са включени разходите за доставка на заявения продукт, които се таксуват допълнително по обявен от дружеството на интернет страницата му ценоразпис за услугата на съответния доставчик/куриер. Въпреки това, всяка заявена доставка, изпратена повторно по вина на  и неполучена първоначално от него е за сметка на поръчващия.

Чл. 31. По отношение на всяка доставка в държава извън пределите на Европейския съюз или Европейската икономическа зона, и която изисква заплащането на митни сборове и такси, Ползвателят се счита вносител и дължи директното им плащане.

Чл. 32. Всички цени на Доставчика са обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (с изключение на тези по предходната точка) и подлежат на ежедневна актуализация. Обявените цени се считат за оферта като с направата на заявка от страна на  се приема, че същият се е съгласил с тях.

Чл. 33. Ползвателят може да извърши плащания на заявените от него стоки и услуги по един от следните начини: с наложен платеж в брой при получаване на стоката или по банкова сметка на продавача. За всяко дължимо плащане и начинът на изпълнението му Доставчикът публикува подробна и актуална информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 34. Плащанията за заявените стоки и услуги към Доставчика са дължими преди изпълнение на поръчката в изключение на случаите, когато избраният метод на плащане е с наложен платеж при получаване на стоката. Освен при този случай, всяка доставка на заявена стока или услуга се изпълнява след получаване на плащането.

Х. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ЛИПСВАЩИ SIM КАРТИ.

Чл. 35. Всеки ползвател, поръчал SIM карта, може да направи отказ от нея и свързания с нея предплатен пакет до момента на изпращане на картата от продавача като за целта се свърже с Отдел Обслужване на клиенти на Доставчика и направи изрично изявление в този смисъл. Когато SIM карта е поръчана и закупена от разстояние, Ползвателят може да се откаже от договора в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на картата и да я върне с оригиналната опаковка, ако все още не е започнал използването й. Всяка повредена при нейната употреба, изгубена или открадната карта може да бъде заменена с нова, като новият чип е на стойност 16 (шестнадесет) лева и се заплаща от страна на Ползвателя.

Чл. 36. Всяка нова SIM карта, която се окаже дефектна, се заменя от продавача за негова сметка с друга, ако в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването й Ползвателят сигнализира за това Отдел обслужване на клиенти на Доставчика. Дефектна е тази  SIM карта, която технологично не може да изпълни предназначението си поради фабрична повреда или некачествена изработка. За да бъде заменена дефектната чип карта следва да бъде върната на продавача заедно с оригиналната опаковка и всички документи, с които е получена. Връщането на картата е за сметка на  и трябва да се извърши до следния адрес: град София, бул. „Цар Борис III” № 287А или до дистрибутора, от който е закупена. В случаите, в които е позволено възстановяване на суми на, същите се възстановяват от Доставчика в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на картата или от отказа от поръчката по чл. 35. Сумите се възстановяват по посочена от Ползвателя банкова сметка.

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 37. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 38. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

XІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.                                                                                        

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им. В случай, че Ползвателят не приема промените на общите условия, то той има право да прекрати договора.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 40. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 41. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 42. Общите условия на Доставчика се предоставят на ползвателите и дистрибуторите на хартиен носител, когато в комплекта, заявен от Ползвателя се съдържа SIM карта.

Чл. 43. Доставчикът може по своя собствена преценка и по всяко време да измени, добави или премахне част от приетите от дружеството и обявени на Уебсайта му Общи условия за уреждане на взаимоотношенията с ползвателите и ползваните от тях услуги и продукти, предлагани от Доставчика. Употребата на ЕЛЕКТРОНННИЯ МАГАЗИН, продуктите и услугите от страна на ползвателите след публикуването на промените се счита за изразено съгласие с тези промени. Меродавни са Общите условия, публикувани в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на ползвателите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.